วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หนังสือธรรมะเพื่อการละวางอัตตาตัวตนแจ้งเพื่อทราบ

ถึงที่มาของการถ่ายทอดกฎธรรมชาติ 

ผ่านหนังสือ.....
"ธรรมะเพื่อการละวางอัตตาตัวตน"

ของ...
กลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัย(เขากะลา)เนื่องจากระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา  ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลของกลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัย(เขากะลา)  ในหลากหลายรูปแบบ  ในหลากหลายกิจกรรมซึ่งมีทั้งเรื่องของการติดต่อสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาว   โครงการช่วยเหลือภัยพิบัติจากมนุษย์ต่างดาว  การติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีจากต่างดาว   รวมถึงมีการถ่ายทอดธรรมะในกฎธรรมชาติให้ได้รับทราบควบคู่กันไปด้วย   เพื่อเป็นการยกระดับจิตใจของผู้ที่จะทำงานร่วมกับมนุษย์ต่างดาว  ให้มีการปล่อยวาง ละการยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้า ละอัตตาตัวตน  โดยเป็นพื้นฐานเพื่อการปล่อยวาง  ผ่านหนังสือธรรมะเพื่อการละวางอัตตาตัวตน  ที่หลาย ๆ ท่านได้เคยอ่านแล้วนั้น

ในขณะนี้  ได้มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาข้อมูลของกลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัย(เขากะลา) เป็นจำนวนมาก  รวมถึงได้ศึกษาแนวทางปฏิบัติของกลุ่มประสานงานฯ   ที่มุ่งเน้นให้ปล่อยวางผ่านทางธรรมะเพื่อการละวางอัตตาตัวตน  และหลายคนได้มีความเข้าใจกลไกขันธ์ห้ามากขึ้น  ความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าเริ่มจางคลาย  ความทุกข์ทั้งหลายก็เริ่มลดลง   จนมีการแจกจ่ายธรรมะเพื่อการละวางอัตตาตัวตนให้กับบุคคลอื่นเป็นธรรมทาน  ในรูปแบบต่าง ๆ  กัน  ทั้งพิมพ์เป็นหนังสือแจกจ่ายเป็นธรรมทาน  ทำเป็นแผ่นซีดีเสียงอ่านบรรยายธรรมะเพื่อการละวางอัตตาตัวตน   รวมถึงส่งต่อกันไปในเว็บไซด์ต่าง ๆ นั้น

ขออนุโมทนากับทุก ๆ ท่านในทุกขั้นตอนของการให้ธรรมะเป็นทาน  ซึ่งชนะการให้ทั้งปวง

สำหรับสมาชิกกลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัย(เขากะลา) ในรุ่นต่อ ๆ มานั้น  ที่อาจเพิ่งเข้ามารับทราบ  รับรู้เรื่องราวของกลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัย(เขากะลา) อาจจะไม่ได้รับทราบที่มาของกลุ่มตั้งแต่เริ่มแรกว่า   มนุษย์ต่างดาวมาทำอะไร  ทำไมจึงต้องสื่อสารกับมนุษย์โลก  และจัดเตรียมบุคคลเพื่ออะไร   อีกทั้งธรรมะที่ได้ถ่ายทอดและปฏิบัติในกลุ่มเขากะลานั้น  มาจากไหน  มาได้อย่างไร

จึงขออนุญาตแจ้งให้ทราบในรายละเอียดคร่าว ๆ  ของการทำงานของกลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัย(เขากะลา) ร่วมกับมนุษย์ต่างดาว  ที่ได้มาเตรียมการให้ความช่วยเหลือมนุษย์โลกหากเกิดภัยพิบัติขึ้นเริ่มจาก จ.ส.อ.เชิด  ชื่นสำนวน  ได้รับการสื่อสารจากมนุษย์ต่างดาวที่เขากะลาว่า  จะเกิดภัยพิบัติขึ้นและมนุษย์ต่างดาวได้มาเตรียมให้ความช่วยเหลือโดยมีโครงการช่วยเหลือมนุษย์โลกให้รอดพ้นจากภัยพิบัติ

มนุษย์ต่างดาว  ให้มนุษย์โลกที่มีจิตอาสาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเข้าสู่โครงการฝึกรับการสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวในรุ่นแรก  60 บุคคล  และในระหว่างการฝึกนั้นมนุษย์ต่างดาวได้ผ่านคลื่นสื่อสารมาที่ผู้รับผิดชอบแผนกขับเคลื่อนระบบและ maintenance ระบบ   ทั้งวาระการฝึก  และธรรมะในกฎธรรมชาติควบคู่กันไป  ตลอดระยะเวลาของการฝึกนั้น

ซึ่งไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการฝึก   วาระการฝึก  วาระการประมวลพลังรับคลื่นจากต่างดาว   หรือรูปแบบการปฏิบัติธรรม  รวมถึงการวิปัสสนา  การเรียนรู้ขันธ์ห้าต่าง ๆ นั้น   ล้วนผ่านมาจากผู้ทรงภูมิปัญญาจากต่างดาวทั้งสิ้น

ซึ่งผู้ที่ได้รับหน้าที่ผ่านข้อมูลจากระบบโดยตรงก็คือแผนกขับเคลื่อนระบบและ  maintenance ระบบ

ได้มีการฝึกในหลายรูปแบบ   ได้มีการปฏิบัติธรรมในวาระต่าง ๆ  ทั้งสมาธิ  วิปัสสนา  รวมถึงการปล่อยวางละอัตตาตัวตนโดยระบบจะผ่านข้อมูลมาสอนตลอดระยะเวลาที่เข้าฝึก

ทำให้ผู้ที่เข้าฝึกได้มีการพิจารณาในธรรมะที่ได้รับการถ่ายทอดจากจักรวาลนั้น  ได้มีความเข้าใจ   ได้มีการพิจารณาขันธ์ห้าของตนมากยิ่งขึ้นและพบว่าจากเคยทุกข์มาก  เริ่มทุกข์น้อยลง  จากเคยยึดมาก  เริ่มยึดน้อยลง  มีการปล่อยวางมากขึ้น   และเห็นว่า  สิ่งที่ได้รับรู้จากกฎธรรมชาตินี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการปล่อยวาง

ดังนั้น  จึงเห็นว่า ธรรมะเพื่อการละวางอัตตาตัวตนที่ระบบได้นำมาสอน  มาเน้นให้เข้าใจขันธ์ห้าตามความเป็นจริงนั้นน่าจะมีประโยชน์สำหรับผู้อื่นด้วยเช่นกัน

ดังนั้น  เมื่อมีสมาชิกใหม่เข้าร่วมทำงานกับมนุษย์ต่างดาวในรุ่นต่อ ๆ มา  พี่สุดใจจึงได้รวบรวมธรรมะในกฎธรรมชาติที่ระบบได้ถ่ายทอดผ่านผู้รับผิดชอบแผนกขับเคลื่อนระบบและ maintenance ระบบ  ไว้ให้กับผู้เข้าร่วมฝึกในรุ่นต่าง ๆ ซึ่งมีมากมายตลอดระยะเวลานับสิบปีนั้น

พี่สุดใจ  ในฐานะผู้เข้าฝึกในรุ่นที่ ที่ได้รับทราบการสอนของระบบอยู่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา   จึงเห็นว่าสมควรที่จะเผยแพร่กฎธรรมชาติที่ระบบได้สื่อสารผ่านมานั้นให้กับผู้ที่สนใจได้รับทราบ  เพื่อเป็นประโยชน์ตนแก่บุคคลนั้น ๆ จึงได้เลือกในส่วนที่เป็นพื้นฐานของการปฏิบัติ   การพิจารณาขันธ์ห้า  การปล่อยวาง  ที่ฟังแล้วเข้าใจได้ง่าย  เหมาะกับผู้ที่เข้ามาศึกษาในรุ่นหลัง ๆ  ทั้งบุคคลที่เคยศึกษาธรรมะมาก่อน  และบุคคลที่เพิ่งเริ่มจะศึกษาธรรมะ  ก็สามารถเข้าใจได้เช่นกัน

ดังนั้น  พี่สุดใจ  จึงได้รวมรวมธรรมะที่ได้รับการถ่ายทอดจากระบบ  โดยผ่านแผนกขับเคลื่อนระบบ และ maintenance ระบบ มาเผยแพร่ในเว็บไซด์ในขั้นแรก  จนมีผู้เข้ามาศึกษา  ทำความเข้าใจ  และได้นำไปปฏิบัติ  จนเบาบางจากทุกข์   จึงได้มีการรวบรวมเป็นหมวดหมู่  มีการนำไปเผยแพร่  รวมถึงมีการพิมพ์เป็นหนังสือชื่อ ธรรมะเพื่อการละวางอัตตาตัวตน  เพื่อแจกเป็นธรรมทานในเวลาต่อมา

โดยหนังสือธรรมะเพื่อการละวางอัตตาตัวตนเล่มนี้  กลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัย(เขากะลา)  ได้มอบให้กับพันเอกนายแพทย์พงษ์ศักดิ์  ตั้งคณา  ผู้บรรยายธรรมะมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปี ช่วยพิจารณาเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ว่าถูกตรงกับกฏธรรมะที่ท่านได้ศึกษามาหรือไม่  ซึ่งท่านได้กรุณาพิจารณาเนื้อหาของหนังสือแล้วเห็นว่า  ถูกตรงกับกฎธรรมชาติ  และอ่านเข้าใจง่าย  ท่านจึงได้สนับสนุนให้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้เพื่อแจกจ่ายเป็นธรรมทาน  โดยมีสมาชิกกลุ่มประสานงานฯ  ร่วมสนับสนุนการพิมพ์เป็นจำนวนมาก

กลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัย(เขากะลา)  ได้มีการนำหนังสือธรรมะเพื่อการละวางอัตตาตัวตนไปถวายให้กับพระเทพสารเวที ผู้ปฎิบัติหน้าที่เลขานุการสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก   ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร  เพื่อให้ท่านพิจารณาเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้


ท่านได้อ่าน และพิจารณาเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้  และกล่าวว่า  หนังสือเล่มนี้ดีมาก  อ่านเข้าใจง่าย  และอธิบายขันธ์ห้าได้เป็นอย่างดี  ท่านยังถามอีกว่า  ใครเขียน  จึงได้กราบเรียนท่านไปว่าเป็นหนังสือของกลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัย(เขากะลา) ได้รับการถ่ายทอดมาจากจักรวาล  ซึ่งทางกลุ่มประสานงานฯ จะพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน    

ท่านจึงถามว่ายังมีอีกไหม  อยากได้ไปแจกให้ลูกศิษย์ของท่านได้อ่านด้วย

กลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัย(เขากะลา)  จึงได้นำหนังสือธรรมะเพื่อการละวางอัตตาตัวตน...ไปถวายท่านครั้งแรก  210 เล่ม ท่านได้แจกให้ลูกศิษย์หมดไปแล้ว

ทางกลุ่มประสานงานฯ  จึงได้นำไปถวายท่านอีกเป็นครั้งที่ จำนวน 210 เล่ม  ซึ่งท่านจะได้แจกจ่ายให้กับลูกศิษย์ต่อไป
ซึ่งก็หมายความว่า   พระเทพสารเวที  ผู้ปฎิบัติหน้าที่เลขานุการสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก ท่านได้พิจารณาเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้แล้วว่า....มิได้เป็นการบิดเบือนไปจากกฎธรรมชาติแต่อย่างได

และยังมีผู้รู้  ผู้ศึกษาธรรมะมาอย่างยาวนานอีกหลายท่านที่ได้รับรองว่าหนังสือเล่มนี้เป็นการกล่าวถึงกฎธรรมชาติ  กล่าวถึงขันธ์ห้า  การละวางอัตตาตัวตน  ที่อ่านแล้ว  ปฏิบัติแล้ว  เห็นผลจริง ๆ

จึงมีหลายท่านได้ร่วมกันพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน 
และจัดทำเป็นแผ่นซีดีเสียงอ่านธรรมะเพื่อการละวางอัตตาตัวตนแจกจ่ายให้ผู้สนใจอยู่ในขณะนี้


ดังนั้น  ธรรมะเพื่อการละวางอัตตาตัวตน  เล่มนี้  เป็นการถ่ายทอดกฎธรรมชาติจากผู้รู้  ผู้เข้าใจในกลไกของขันธ์ห้า  ซึ่งเป็นผู้ทรงภูมิปัญญาจากดวงดาวอื่นเป็นผู้ถ่ายทอดข้อมูลเหล่านี้โดยตรง

จึงมิได้เป็นการเขียนขึ้นเองโดยความเข้าใจของบุคคลใด  บุคคลหนึ่ง   ไม่ได้เขียนขึ้นโดยความเข้าใจของพี่สุดใจ  หรือท่านใด    ทั้งสิ้น

ซึ่งพี่สุดใจจะแจ้งให้ผู้มาสอบถามเนื้อหาในหนังสือได้รับทราบเสมอ ๆ  ว่าระบบได้เป็นผู้ถ่ายทอดกฏธรรมชาติในหนังสือเล่มนี้ และพี่สุดใจได้นำมารวบรวม และเขียนลงในเว็บไซด์เพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบอีกต่อหนึ่ง

เป็นการรวบรวมสิ่งที่ระบบได้สอนไว้   รวบรวมจากสิ่งที่เคยได้ยิน  ได้ฟัง ได้มีการทำตัวอย่างให้เห็น  จากการสอน  จากการถ่ายทอดของผู้ทรงภูมิปัญญาจากต่างดาวที่สื่อสารผ่านแผนกขับเคลื่อนระบบและ maintenance ระบบ   โดยคัดเฉพาะข้อความที่เป็นประโยชน์และง่ายต่อการทำความเข้าใจในขันธ์ห้า  เพื่อละอัตตาตัวตนเป็นหลัก

ดังนั้น  ธรรมะเพื่อการละวางอัตตาตัวตน  จึงเป็นธรรมะในนามของ
"กลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัย(เขากะลา)"  
โดยมีพี่สุดใจ  หรือ  สุดใจชื่นสำนวน  เป็นผู้รวบรวมข้อความจากสิ่งที่ระบบได้นำมาสอน   ได้นำมาถ่ายทอดไว้แล้วก่อนหน้านี้  ให้กับผู้ที่เข้ามาในรุ่นต่อ ๆ ไป  ได้รับทราบอีกทอดหนึ่งเท่านั้น

ดังนั้น  กลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัย(เขากะลา)  จึงมิได้มุ่งหมายให้ท่านต้องมาเชื่อ  ต้องมาปฏิบัติตามแนวทางของกลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัย(เขากะลา)  การถ่ายทอดธรรมะในกฎธรรมชาตินี้  ได้มีการแจ้งให้ทุกท่านที่เข้ามาศึกษา  ต้องใช้การพิจารณาไตร่ตรองของท่านเอง  กับสิ่งที่ได้อ่านไปนั้นว่าถูกตรงหรือไม่  อย่างไร

อยู่ที่การพิจารณาไตร่ตรองของท่านเอง

สิ่งใดที่เป็นประโยชน์กับท่าน  เมื่ออ่านแล้วมีความเข้าใจ  เบาบางจากการยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้า  ละอัตตาตัวตนได้  ความทุกข์จางหายไป   ไม่ว่าธรรมะนั้นจะมาจากที่ไหน  ย่อมเป็นประโยชน์ตนของท่านทั้งสิ้น

หากท่านที่อ่านแล้ว  ไม่พอใจ  ขัดเคืองใจ  ธรรมะเพื่อการละวางอัตตาตัวตนนี้อาจไม่เหมาะกับแนวทางปฏิบัติของบุคคลนั้น ๆ ก็เป็นได้   จึงมิได้มุ่งหมายให้ท่านใด ๆ ต้องมาคล้อยตาม

ทั้งหมดล้วนอยู่ในการพิจารณาไตร่ตรองของแต่ละท่านเอง

กลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัย(เขากะลา)  จึงขอ...แจ้งเพื่อทราบ....ถึงที่มาของ....ธรรมะเพื่อการละวางอัตตาตัวตน ของกลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัย(เขากะลา)  ที่สมาชิกรุ่นใหม่ ๆ และผู้ที่สนใจทุกท่านจะได้รับทราบ และทำความเข้าใจให้ถูกตรงต่อไปสุดใจ  ชื่นสำนวน
ผู้รับผิดชอบแผนกข้อมูลและตอบปัญหาชีวิต
กลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัย(เขากะลา)


เมนูเสียงอ่านธรรมะเพื่อการละวางอัตตาตัวตน
ท่านสามารถเลือกตอนที่ต้องการฟัง โดยคลิกที่หมายเลข
เมื่อจบตอนที่ท่านเลือก ระบบจะเล่นตอนถัดไปโดยอัติโนมัติ
(มีทั้งหมด 7 ตอน)