วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

คำเตือนจากมนุษย์ต่างดาว


คำเตือน.....  จากมนุษย์ต่างดาว


กลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัย(เขากะลา)

หลาย ๆ เรื่องราว  หลาย ๆ ข้อความที่มนุษย์ต่างดาว  
"แจ้งเพื่อทราบ" นั้น   อาจเป็นเรื่องใหม่  ที่หลายท่านไม่เคยได้รับรู้มาก่อน  จึงย่อมเป็นเรื่องที่เชื่อได้ยาก  จึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาอย่างยิ่งยวด

อย่าได้เชื่อด้วยศรัทธาในตัวบุคคล   
แต่ให้ใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรอง   และปฏิบัติจนเห็นจริงก่อน  จึงค่อยเชื่อ


เพราะมนุษย์ต่างดาว  เน้นให้ใช้ปัญญา  
ไม่ใช่ให้ศรัทธามนุษย์ต่างดาว
  


เพราะหลายเรื่องราว  ที่มนุษย์ต่างดาวมาบอกไว้นั้น  มันเป็นสิ่งที่สามารถเข้าใจได้  สามารถทำได้   เพราะไม่ได้ยากเกินไปหากเข้าใจได้ถูกตรง  

แต่สิ่งที่ยาก  ก็คือ..... ยากจะเชื่อได้    
เพราะส่วนใหญ่จะมีความเข้าใจว่า......ผิดทาง....ไปเสียก่อนแล้ว

เนื่องจากรูปแบบ  วิธีการฝึก  การดำเนินกิจกรรม  การทำงาน   มันสวนทางกันกับสิ่งเคยเข้าใจ  
จึงดูเหมือนมันไม่ใช่การปล่อยวาง

เพราะงานที่ถูกออกแบบไว้  คือต้องอยู่กับความวุ่นวายตลอดเวลา  ไม่อาจหาเวลาหนีไปหาความเงียบสงบได้ในช่วงเกิดภัยพิบัติ


จึงต้องใช้การออกจากขันธ์ 5 ด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริง

จึงจะอยู่กับขันธ์ 5 อย่างสงบได้  ท่ามกลางความวุ่นวายที่ต้องเผชิญ

รูปแบบจึงดูแตกต่างออกไปจนยากจะเชื่อได้ในบุคคลส่วนมาก

   

ดังนั้น  ระบบจึงทำได้เพียง....
แจ้งเพื่อทราบ.....เท่านั้น  
ส่วนที่เหลือท่านต้องใช้ปัญญาของท่านพิจารณาไตร่ตรองด้วยตัวท่านเอง

เหมือนหนังสือมากมาย  ที่วางขายอยู่ในร้านหนังสือ   
แม้เขียนเรื่องเดียวกัน   คนเขียนแต่ละท่าน   ก็มีความคิด  ความเข้าใจ  มีการถ่ายทอดเรื่องราวที่แตกต่างกัน
ต่างคนต่างเขียน  ต่างคนต่างมุมมอง  ต่างคนต่างความเข้าใจ  
เขียนแล้วก็ออกวางขายให้ผู้สนใจในเรื่องนั้น ๆ ได้ซื้อหาไปอ่านกัน

บางคนชอบเล่มนี้  บางคนชอบเล่มนั้น  ต่างซื้อหากลับมาศึกษาข้อมูล

ท่านใดที่ซื้อหนังสือเล่มใด ๆ ไป  ก็จะทราบได้ในข้อความจากหนังสือเล่มนั้น 
ท่านใดที่ไม่ได้ซื้อหนังสือเล่มใด ๆ ไป  ก็ไม่อาจทราบได้ในข้อความของหนังสือเล่มนั้น


ดังนั้น  ทุกคนจึงรับรู้ในแต่ละเล่มที่ตนเองได้อ่าน
แม้ว่าจะรับทราบ  รับรู้ข้อความมากมายในหนังสือเล่มนั้นที่ได้อ่านไป
   
ก็ไม่ได้หมายความว่า....ต้องเชื่อตามนั้น  


ผู้อ่าน  ต้องเป็นผู้ไตร่ตรองเอง ต้องใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองในข้อมูลเหล่านั้นเอง
เพื่อที่จะได้ไม่ไปกล่าวหาว่า   เพราะหนังสือเล่มนี้ทีเดียว  ทำให้เราหลงทาง  ทำให้เราเสียเวลา


แล้วก็มุ่งหน้าที่จะหาเล่มใหม่ต่อไป  แล้วก็เกิดมั่นใจในหนังสือเล่มนั้น ๆ  อีกครั้ง
หากวันใด  มีเล่มใหม่น่าเชื่อถือได้มากกว่าเข้ามา    
เล่มที่เคยคิดว่าดีนั้น  ก็จะผันแปรไป  ตามเหตุปัจจัยที่เปลี่ยนแปลง 

ซึ่งหนังสือแต่ละเล่ม  จะเหมาะสมตามความเข้าใจของแต่ละคน
อาจไม่เหมาะสมสำหรับคนนี้
แต่ก็อาจจะดี  และเหมาะสมกับบุคคลอื่นเช่นกัน


ดังนั้น  เรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวที่เขากะลา  การมาวางโครงการเพื่อช่วยเหลือภัยพิบัติบนโลกใบนี้
จึงเป็นเรื่องราว  ที่มีเพียงเฉพาะบุคคลกลุ่มหนึ่งที่มีความเชื่อคล้ายกัน    ที่ผ่านมาพบเจอ  ได้อ่าน  ได้รับทราบ  
ซึ่งมีเพียงจำนวนเล็กน้อยเท่านั้น  ถ้าเทียบกันคนมากมายบนโลกใบนี้

ซึ่งนั่นก็มิได้หมายความว่า  ทุกคนที่มาพบเจอแล้ว   จะมาเชื่อ  มาเข้าใจได้ทุกคน
   

ดังนั้น  สมาชิกรุ่นใหม่ ๆ  หลายท่าน   ที่เพิ่งเข้ามาติดตามเรื่องราวของเขากะลา  อย่าเชื่อโดยศรัทธาในตัวบุคคล  ที่เป็นเพียงภาพมายา   อย่าเชื่อโดยตาม ๆ เขามา  อย่าเชื่อโดยเขากล่าวกันว่า  อย่างนั้น  อย่างนั้น
  
ควรนำแนวทางการปฏิบัติ  ที่มุ่งเน้นให้ปล่อยวาง  ละการยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ ไปพิจารณาเทียบเคียงกับธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้  ว่าแตกต่างกันหรือไม่?   อย่างไร ?    
และควรเชื่อได้มากน้อยแค่ไหน ?


นี่คือคำเตือน.....  จากมนุษย์ต่างดาว

ที่ให้ใช้ปัญญา
อย่าใช้ศรัทธา หรือเชื่อจากคำบอกเล่าใด ๆ 

................

ในส่วนของผู้ที่ก้าวข้ามความลังเลสงสัยไปแล้ว  
ก็ควรเร่งรุดหน้า  มุ่งหาประโยชน์ตนจากขันธ์    
โดยหมั่นพิจารณาเห็นขันธ์ ตามความเป็นจริง

....................


ดังที่พระพุทธองค์ได้ทรงกล่าวไว้ใน  พระไตรปิฎก  สำหรับเยาวชน  เล่ม 5 หน้าที่  15

...  

ปุถุชนพิจารณาเห็นขันธ์โดยความเป็นตน    พิจารณาเห็นตนมีขันธ์  เห็นขันธ์ในตน   เห็นตนในขันธ์     ชื่อว่าถูกจองจำไว้ด้วยเครื่องพันธนาการ  คือขันธ์ ย่อมแก่ - ตาย ทั้งเครื่องพันธนาการ  

ส่วนอริยสาวกไม่พิจารณาเห็นขันธ์โดยความเป็นตน  ฯลฯ  ชื่อว่า  ไม่ถูกจองจำด้วยเครื่องพันธนาการ  คือขันธ์ 5 


...................

ขอให้มุ่งเน้นประโยชน์ตนเป็นหลัก  ละวางอุปาทานขันธ์ 5 ของท่านเท่านั้น  
ที่เหลือ.... คือประโยชน์ท่านทั้งหลาย  ระบบจะเป็นผู้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเรื่องภัยพิบัติเอง


.....
 แจ้งเพื่อทราบ   .....  อีกครั้ง